Thư viện


Kế hoạch đàn áp tấn công Vườn Rau Lộc Hưng – Sài Gòn tháng 05/2017

Kế hoạch tấn công bất ngờ trung tuần tháng 5 /2017 với 500 quân ” cưỡng chế ” Vườn rau Lộc Hưng

Đọc thêm