Thư viện


Việt Nam có 11 triệu người ăn lương Nhà nước

‘Đề án tinh giảm biên chế lần này có mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…’

Đọc thêm