Thư viện


Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung

Vận đơn của bưu điện nước CHXHCNVN tiếp nhận đơn trình báo của mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017, Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung. Đơn trình báo gửi qua dạng bảo đảm của ngành bưu điện.

Đọc thêm