Thư viện


Bài Giảng ở nhà thờ Kỳ Đồng: “Quê hương mình rồi sẽ ra sao?”

Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CssR

Chúng ta đang sống trong mùa Phục sinh. Hôm nay, cũng là ngày chúng ta cùng hiện diện để cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cách đặc biệt cầu nguyện cho tiến trình hòa hợp hòa giải dân…

Đọc thêm