Thư viện


Toàn dân cần gấp rút giáo dục lại toàn ngành Công An

Nhà nước Việt Nam đã có Hiến pháp và Luật nói về nhiệm vụ của các lực lượng Công An nhân dân. Nhiều đơn vị Công An nhân dân được tuyên dương Anh Hùng trong chiến tranh cũng như trong…

Đọc thêm