Thư viện


Bãi Hòn Câu, Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An tiêu điều sau thảm họa Formosa..

Bãi Hòn Câu, Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An đang tiêu điều sau thảm họa Formosa… Xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An có 44 chiếc tàu đánh cá (vì thảm họa Formosa Hà Tĩnh một năm qua) đã bán…

Đọc thêm