Thư viện


Thế hệ của tôi, một thế hệ vứt đi.

Gửi những người bạn của tôi, những người khuyên tôi nên dừng lại, không nên quan tâm chuyện chính trị…họ cho rằng không làm gì được đâu, mất thời giờ vô ích…

Đọc thêm