Thư viện


Hồ Chí Minh không cấm lập hội, tại sao Đảng lại cấm?

Nếu Quốc hội Việt Nam đã nhìn nhận Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” như nêu tại Điều 4.1, Hiến pháp 2013, thì về nguyên tắc, cần thực hiện đúng theo…

Đọc thêm