Thư viện


Quân đội Việt Nam đang ở đâu?

Hiện nay QĐND có gần 500 “Tướng các loại”, người ta nói “trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm” ấy vậy mà QĐ ta hiện nay tướng nhiều vô số kể, khi biết rằng PLA (lực lượng quân đội…

Đọc thêm