Thư viện


Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội tại Việt Nam

Nhà Quốc hội.

Trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam, bầu cử Quốc hội là cuộc bầu cử duy nhất người dân được cầm lá phiếu để chọn lựa những người đại diện cho mình trong một tổ chức được xem là…

Đọc thêm