Thư viện


Mười ba hộ gia đình công nhân nhà máy gạch Quảng Yên gửi Đơn Kêu Cứu

Đơn Kêu Cứu của Mười ba hộ gia đình công nhân nhà máy gạch Quảng Yên

ĐƠN TRÌNH BÀY Kinh gửi: – Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nước CHXHCNVN. Trưởng đoàn đại biểu Quốc Họi tỉnh Thanh Hóa. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 25 Phòng Tài nguyên môi trường huyện Quảng…

Đọc thêm