Thư viện


Tự hào hay đau buồn cho hoàn cảnh đất nước hôm nay?

TBT Nguyễn Phú Trọng, một người quyền uy tối thượng trong đảng cộng sản và đất nước Việt Nam có nói: Con đường tiến lên XHCN đến cuối thế kỷ này chưa chắn đã thành công. Rồi ông cũng tuyên…

Đọc thêm