Thư viện


Việt nam: quốc gia của bầy chuột nhắt?

Paul Nguyễn Hoàng Đức

Biết và chơi thân với Paul Nguyễn Hoàng Đức đã lâu. Ông là một triết gia hồn nhiên và duy lý. Ông thấy điều đúng thì tin, thấy điều hay thì làm và đặc biệt rất thẳng thắn với chính…

Đọc thêm