Thư viện


Chuyện lạ thế giới: Năm 2017 học sinh, sinh viên Việt Nam phải học Nghị quyết Đảng

Tài liệu Nghị quyết Đảng.

Từ nay, Bộ GDĐT sẽ triển khai và đảm bảo 90% HSSV phải học Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật và sau năm 2016, phấn đấu đưa tỉ lệ này đạt trên 99%.

Đọc thêm