Thư viện


LM Nguyễn Văn Lý: “Lời kêu gọi tổng xuống đường ngày 05 tháng 03/2017

Từ Chúa Nhật 05-3-2017 Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc mỗi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017, để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân !!! Theo Lời Kêu Gọi 16 điểm của Tập Hợp…

Đọc thêm