Thư viện


Đất nước ta có bảy loại người

Dân Luận: Thực ra 7 loại người này ở đất nước nào cũng có, nhưng ở nước ta loại thứ 3 có lẽ khá đông vì văn hóa, hệ thống giáo dục cũng như hệ thống chính trị đã kìm…

Đọc thêm