Thư viện


Sự thật về Võ Thị Sáu: Dấu hiệu động kinh bị lợi dụng.

Thế là việc công bố nữ anh hùng Võ Thị Sáu của những người dân Đất Đỏ, quê hương của nàng :”Mùa hoa Lê ki ma nở” đã đưa nàng thành một thứ khùng khùng gánh nước mướn “bị xúi…

Đọc thêm