Thư viện


Lãnh tụ và tội đồ của dân tộc

“Bác sĩ sai lầm có thể hại một mạng người. Lãnh tụ sai lầm, làm hại tương lai của cả một dân tộc .” Để đánh giá tầm vóc, sự vĩ đại của một lãnh tụ thì người ta sẽ…

Đọc thêm