Thư viện


Kính phục những con người đang âm thầm trả nợ cho quê hương…

Nhìn danh sách những người ra lời kêu gọi lập Hội Chống Hiểm Hoạ Trung Quốc này ta bỗng như thấy bàng hoàng ngẩn ngơ…

Đọc thêm