Thư viện


Ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm Hán hóa hết cán bộ Việt Nam?

Nguyễn Phú Trọng , TBT Đảng gặp Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tề Thiên Đại Thánh

Từ đào tạo cán bộ đến đào tạo cán bộ cấp cao. Lãnh đạo quốc gia thường là người ghi dấu ấn lớn nhất, thậm chí trong nhiều trường hợp là quyết định, đến tiến trình đất nước.

Đọc thêm