Thư viện


Thầy giả vờ dạy, trò giả vờ học: thời giảng đường không còn lý tưởng.

Người ta thường nói: “Tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng”. Khi giảng đường đại học đã không còn lý tưởng, cả người đi dạy và người đi học đều hết sức miễn cưỡng.

Đọc thêm