Thư viện


Lãnh tụ và tội đồ của dân tộc

“Bác sĩ sai lầm có thể hại một mạng người. Lãnh tụ sai lầm, làm hại tương lai của cả một dân tộc .” Để đánh giá tầm vóc, sự vĩ đại của một lãnh tụ thì người ta sẽ…

Đọc thêm

Luật Hiến pháp và Chính trị học

Luật hiến pháp và chính trị học

Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.

Đọc thêm