Thư viện


Chuyên gia kiến trúc: ‘Công trình tôn giáo mới thiếu hồn cốt Việt’

Công trình tượng Phật cao nhất miền Bắc ở Thái Bình trước khi bị sập.

“Những công trình tôn giáo tín ngưỡng xây dựng khoảng 20 năm trở lại đây rất ít bóng dáng chùa thường thấy ở Việt Nam… Khi đến, tôi chỉ dám đứng ngoài vì to quá, doạ nạt, không mang đến…

Đọc thêm