Thư viện


Kế hoạch B – Chiến lược biểu tình để chống đàn áp biểu tình

Các thành viên Otpor! trong một cuộc biểu tình. Nguồn: Internet.

Một trong những bận tâm của những người tổ chức xuống đường là làm sao tiến hành thành công một cuộc biểu tình mà không bị ngăn cản.

Đọc thêm