Thư viện


So sánh công an – cảnh sát giữa nhà nước Hà Nội và chính quyền Sài Gòn

Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa

Bất cứ chính quyền nào trên thế giới cũng đều có 2 lực lượng quân đội và công an, cảnh sát. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ cùng lãnh hải , còn công an, cảnh…

Đọc thêm