Thư viện


Đi nước ngoài học tập kinh nghiệm rồi… nghỉ hưu!

TT – Cử cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập nhưng thành phần cử đi lại là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu. UBND tỉnh…

Đọc thêm