Thư viện


Kiểu cách hiếu chiến mới của Trung Quốc?

Carlyle Alan Thayer

Ngày 15 tháng 7, các nguồn thông tin am tường ở Hà Nội cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Repsol, một công ty con của Tây Ban Nha, ngừng hoạt động khoan dầu tại lô 136-03 ở biển Đông….

Đọc thêm