Thư viện


Ý kiến: Khủng hoảng nông nghiệp toàn diện: Nếu ngày đó không giết địa chủ

Địa là đất, địa chủ là người sở hữu ruộng, là tầng lớp tinh hoa trong quản lý nông nghiệp.

Đọc thêm

“Niềm tin” của Nguyễn Phú Trọng – từ Formosa đến 8 viên đạn đồng Yên Bái

Vào ngày 14/8 trong đại hội vận động các đảng viên già cùng sát cánh với đương kim tổng bí thư để truy cùng diệt tận đám ruồi muỗi thuộc phe 3X, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố “Niềm tin…

Đọc thêm