Thư viện


Bằng chứng quân đội Cộng sản sử dụng trẻ em vào chiến tranh

“Năm 1961, mới 12 tuổi cô bé Ngô Thị Tuyết đã bắt đầu tham gia cách mạng, 15 tuổi đã bắn tỉa và diệt được 50 lính Mỹ, cô bé được phong danh hiệu dũng sĩ, 7 lần được gặp…

Đọc thêm