Thư viện


30 êu-rô một mạng người Việt: Chính phủ Hà Nội bán nước buôn dân.

Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về nền giáo dục phi nhân tính của chế độ cộng sản Hà Nội. Đảng Cộng sản đã bán nước, buôn dân với giá mỗi người Việt là 30 êu-rô. Nguy cơ mất nước…

Đọc thêm