Prison protest in Xuan Loc need your attention

On Sunday morning, around 8:30 am, 10 political prisoners along with about 1000 common prisoners staged a protest against the oppressive and inhuman conditions in K1, Xuan Loc prison, Dong Nai province. Protesters held colonel Ho Phi Thang, the manager of Xuan Loc prison.

At around midday, these prisoners were able to make contact with the outside world and record their messages. Their phone line was then immediately cut off. Since then, we have not been able to gather information or make contact.


Monday morning, Thanh Nien reported that the Ministry of Public Security has mobilized security forces from Thu Duc prison and Huy Khien prison; riot police of Dong Nai province; fire marshals and security police from Xuan Loc. It appears that order was restored by yesterday evening.

Tran Huynh Duy Thuc, musician Viet Khang, Pastor Phan Ngoc Tuan, Tran Hoang Giang, Nguyen Ngoc Cuong, Huynh Minh Tri are among the many religious and political prisoners imprisoned at Xuan Loc prison.

We are currently arranging for their family to visit them at Xuan Loc. But we understand that they have been kept in inhuman conditions and mistreated on a daily basis.

The reasons why this group of political prisoners have stood up against these prison officals include:

1/ Food and water have been consistently withheld;

2/ Prisoners have been forced to undergo harsh manual labor;

3/ Prisoners have been beaten and tortured;

4/ Food rations and gifts given by families to the prisoners have been stolen by officials

We urgently call on the international diplomatic missions in Hanoi and ask the government of Vietnam to:

1 / Improve the living conditions of prisoners;

2 / Cease the beating and torturing of prisoners;

3 / Terminate the use of forced labor;

4 / Provide adequate food and water to prisoners; stop withholding food as a form of punishment;

5 / Allow other diplomatic missions, international organizations to visit and investigate the conditions at Xuan Loc prison in Dong Nai province, as well as a number of other prisons.

Lawyer Nguyen Van Dai

Here is the link of the audio that we recorded the voices of some political priconers:

http://www.diendanctm.blogspot.com/2013/06/tin-nhanh-so-1-tranh-au-phan-oi-che-o.html

The below is the English version that we have been translated from prisoners’ voices:

Audio of political prisoners’ voices at Xuan Loc prison, during a protest against the inhuman treatment of the camp officials (rough translation):

We are now imprisoned in the camp, demanding for human rights. The government allows some cadres (1) to oppress us, beating us; (2) forces us to buy rotten food, spoiled foods; 3) forces us to do things that they want us to do although we do not want to do.

So almost all prisoners decide to protest to demand for human rights . We call upon the community, the press inside and outside Vietnam to speak up for us, to protect us. We want to let everybody know that we are here in the camp, the political prisoners, including Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Tường (me), Trần Hoàng Giang, Việt Khang.. we are all in one area, and all the prisoners have been able to break through all barriers, to move around freely and meet one another. We captured the Colonel, one of the camp officials, and he was sitting here in the middle of the yard, being guarded by some of us. We are demanding to meet a higher level cadre, Lieutenant General Đình to demand for our human rights.

I represent my friends here to request the representative of the UN High Commission to come visit us here in the camp so that we can tell him clearly the situation here at the camp. We here are oppressed and not being able to speak out for our rights. I know that after this talk our life here will be worsened and we will be badly treated. But whatever happens to us, we must fight for our voices and rights, and also all the prisoners here want to let the truth being revealed that human rights are never respected as the government wants to tell the world.

And here is the voice of another prisoner, Phan Ngọc Tuấn. I am Phan Ngọc Tuấn, from Ninh Thuận province. At the present time, our situation here is so tense and dangerous. Security forces are brought in and circled around us more and more in number. We do not know what they are going to do to us, but the danger is very great.  For us, we will unify to have one voice in our demanding. We also urge you outside community to speak out on behalf of us to defend us.

The interviewer’s voice: Can you tell us the names of the political prisoners who are circled by the police right now?

Prisoner’s voice: We are here including Nguyễn Ngọc Cường, Trần Huỳnh Duy Thức, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Hoàng Giang, Võ Minh Trí (Việt Khang) . We are very concerned on the oppression of the camp’s cadres toward us and other political prisoners. We would like to speak out and call upon international human rights organizations to pay attention to our situation and help us have basic human rights. I will let Việt Khang to speak to you. But in waiting, here is another political prisoner, Mr. Huỳnh Minh Trí.

Huỳnh Minh Trí: I am a political prisoner having been imprisoned for 14 years. Here in the camp we do not have any human right, they do not consider us as human beings. Even on Saturdays, a day off, they handcuffed me all day long in the cultural room, they give me rice with a lot of sand, I cannot eat, and if I do not eat, they do not allow me to drink water. They violate human rights so bluntly. They force us to do hard labor, beat us harshly.  They beat some prisoners to death and say that they die out of HIV. We call upon the international community to pay attention to these violations of human rights and to help us.

Cẩm Nang Luật: Quyền biểu tình

·  Quyền của một Công Dân biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước?
·  Cần làm gì khi bị Công An bắt về đồn và thủ thuật với mọi thủ đoạn?
·  Những điều nên và không nên làm khi bị hỏi cung?


1. Bạn có quyền biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước hoặc bày tỏ chính kiến của mình về một vấn đề gì đó không?

 Quyền biểu tình được qui định tại Điều 69 Hiến pháp năm 1992, là quyền Hiến định và là một trong những công cụ pháp lý để nhân dân thực hiện quyền lực của mình như qui định tại điều 2 Hiến pháp 1992 “…Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”.

Quyền biểu tình cũng là phương tiện để nhân dân bày tỏ ý chí, nguyện vọng và đòi hỏi của mình trước thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Quyền biểu tình còn là vũ khí đấu tranh mạnh nhất và cuối cùng của nhân dân khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm sau khi tất cả các biện pháp giải quyết bằng thủ tục pháp lý khác không mang lại kết quả hài lòng cho nhân dân.

Do vậy bạn có quyền thực thi quyền biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước hoặc bày tỏ chính kiến của mình về mọi vấn đề của đất nước.

2. Hiến pháp và luật pháp Việt Nam có cho phép và bảo vệ bạn khi bạn biểu tình bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa và trật tự không?

Điều 12 Hiến pháp qui định rằng mọi hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều bị nghiêm trị. Điều 50 qui định rằng các quyền con người về chính trị được tôn trọng. Điều 71 qui định công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Điều 7 Bộ luật tố tụng hình sự qui định công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật.

Như vậy theo các qui định trong Hiến pháp và luật, thì các quyền con người về chính trị của bạn như quyền biểu tình được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Khi bạn thực hiện quyền biểu tình thì tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của bạn được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ. Những người nào xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn sẽ bị nghiêm trị.

3. Bạn có vi phạm luật pháp Việt Nam khi cùng bè bạn thực hiện quyền biểu tình để bày tỏ chính kiến của mình một cách hòa bình không?

Trả lời: Quyền biểu tình là một trong những quyền con người về chính trị đã được Hiến pháp trao cho bạn. Đồng thời hiện nay trong hệ thống các văn pháp luật của Việt Nam chưa có bộ luật nào qui định việc hạn chế quyền biểu tình của công dân. Do đó khi bạn thực hiện quyền biểu tình của mình trong hòa bình thì hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

4. Khi bị CA đòi bắt đem về đồn, bạn có quyền hỏi lý do và có quyền từ chối không đi cho tới khi có lý do chính đáng không? Nên đi theo CA về đồn hay là không?

Theo qui định tại Điều 71 Hiến pháp 1992 “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.

Và tại Điều 6 Bộ luật TTHS: “Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.”

Như vậy theo qui định tại Hiến pháp và Bộ luật TTHS, thì công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát. Do đó khi bạn tham gia biểu tình mà bị cảnh sát hay an ninh đòi bắt giữ thì bạn có quyền yêu cầu họ nói rõ lý do bắt bạn, yêu cầu họ cho biết họ cho biết bạn vi phạm luật nào và điều bao nhiêu?

Trong trường hợp họ sử dụng vũ lực để cưỡng bức bạn về đồn cảnh sát, bạn nên tạm thời chấp hành để trách việc họ vu khống cho bạn chống người thì hành công vụ. Nhưng khi họ làm việc thì bạn cương quyết yêu cầu họ nói rõ lý do bắt bạn.

5. CA có quyền tạm giam bạn bao lâu trong tiến trình điều tra? Bạn có quyền yêu cầu để được gặp luật sư của bạn không?

Theo qui định của Bộ luât TTHS tại Điều 87 về thời hạn tạm giữ:
1. Thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày, kể từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt.

2. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ, nhưng không quá ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá ba ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn; trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị gia hạn và tài liệu liên quan đến việc gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.

3. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Như vậy thời hạn tạm giữ tối đa là 9 ngày.

Theo qui định của Bộ luật TTHS tại Điều 120 về thời hạn tạm giam để điều tra:
1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:
a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng;
b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá hai tháng và lần thứ hai không quá một tháng;
c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng, lần thứ hai không quá hai tháng;
d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.

Như vậy thời hạn tạm giam tối đa là 16 tháng.

Theo qui định của Bộ luật TTHS tại Điều 11 về việc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo:
Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ theo quy định của Bộ luật này.

Như vậy bạn có quyền yêu cầu gặp luật sư của bạn ngay từ khi bạn bị tạm giữ. Bạn có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cơ quan cảnh sát và bạn cũng có quyền từ chối làm việc với Cơ quan cảnh sát cho đến khi bạn gặp được luật sư của bạn. Bạn có quyền yêu cầu luật sư của bạn có mặt trong mọi cuộc làm việc với Cơ quan cảnh sát, trong mỗi bản lời khai đều phải có chữ ký của luật sư. Lý do của bạn là bạn không có đủ kiến thức pháp luật khi làm việc cũng như khi trả lời câu hỏi của Cơ quan cảnh sát và pháp luật cho bạn có quyền có luật sư từ khi bạn bị tạm giữ. Bạn có quyền không chấp nhận bất cứ lý do nào mà Cơ quan cảnh sát đưa ra để từ chối quyền có luật sư của bạn. Quyền tối cao của bạn là giữ im lặng cho tới khi bị đưa ra Tòa.

6. Nếu bị CA đánh thì bạn nên làm gì? Nếu bị CA la lối, sỉ nhục thì bạn nên làm sao?

Theo qui định của Bộ luật TTHS tại Điều 7 về việc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân:
“Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật.”

Như vậy khi công an đánh bạn, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bạn thì họ đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, và những hành vi đó của họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bạn cần học thuộc điều này để khi những người công an thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với bạn, thì bạn nhắc nhở họ. Bạn yêu cầu gặp cấp trên của họ để khiếu nại. Sau khi được tự do, bạn có quyền làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của những công an đó với Viện kiểm sát hoặc kiện họ ra Tòa.

7. Bạn có quyền yêu cầu liên lạc với gia đình của bạn khi bị CA giam giữ hay không?

Theo qui định của Bộ luật TTHS tại Điều 85: thông báo về việc bắt:
“Người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay.”

Như vậy bạn có quyền yêu Cơ quan đang giam giữ bạn phải thông báo cho gia đình bạn biết về việc bạn bị bắt. Tương tự như quyền có luật sư của bạn, bạn có quyền từ chối làm việc cũng như trả lời câu hỏi của Cơ quan cảnh sát cho tới khi bạn biết chính xác rằng gia đình của bạn đã biết được việc bạn bị bắt.

8. Bạn có nên ký giấy nhận tội hay không?Nếu bị ép phải ký giấy nhận tội thì bạn nên ứng xử ra sao?

Theo qui định của Bộ luật TTHS tại Điều 9:
“Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.”
Như vậy chỉ Tòa án mới có quyền phán quyết bạn là người có tội hay không. Bất kỳ người nào ép buộc bạn ký giấy nhận tội là họ đã vi phạm pháp luật. Bạn nhớ thuộc điều này để nhắc nhở những người ép buộc bạn.Bạn cương quyết từ chối việc ký giấy nhận tội.

9. Bạn có thể làm gì nếu CA áp lực nơi hãng xưởng hoặc công ty nơi bạn làm việc để đuổi bạn? 

Nếu bạn có bằng chứng về việc công an gây áp với nơi bạn làm việc để họ đuổi việc bạn thì bạn có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đó với thủ trưởng hoặc cơ quan cấp trên của người công an đó; tố cáo tới cơ quan báo chí. Đồng thời bạn có quyền kiện chủ công ty đã đuổi việc bạn một cách trái pháp luật ra Tòa Lao động.

10. Nếu như CA đe dọa gia đình bạn thì bạn có thể khiếu nại nơi đâu?

Điều 74 Hiến pháp năm 1992 qui định:

“Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.”

Như vậy khi công an khi công an đe dọa gia đình bạn thì bạn có quyền tố hành vi vi phạm pháp luật đó với thủ trưởng của người công an, hoặc cơ quan cấp trên của họ. Bạn cũng có thể gửi thông tin tới các cơ quan báo chí nhờ họ giúp đỡ. Những người công an có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bạn sẽ bị xử lý. Những thiệt hại mà họ gây ra cho gia đình bạn sẽ được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.

11. Một số điều nên và không nên làm hoặc nói trong khi bị CA hỏi cung.

Theo qui định tại Điều 63 Bộ luật TTHS về những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự:
“Khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải chứng minh:

1. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội;

2. Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội;”
Như vậy, nghĩa vụ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật thuộc về Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Bạn không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của Cơ quan điều tra. Bạn có quyền giữ im lặng cho đến khi bạn bị đưa ra Tòa án để xét xử.Bạn có quyền yêu cầu luật sư của bạn có mặt trong buổi hỏi cung của Cơ quan điều tra, bạn có quyền tham khảo ý kiến luật sư của bạn về câu trả lời của bạn cho Cơ quan điều tra.

12. Thông báo của UBND thành phố Hà nội ngày 18-8-2011 có hạn chế được quyền biểu tình của công dân không?

Theo qui định tại khoản 2, Điều 1 Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND như sau: “Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị.”

Như vậy, việc UBND thành phố Hà Nội ra Thông báo ngày 18-8-2011 là không đúng với qui định trên. Do đó Thông báo ngày 18-8-2011 của UBND thành phố Hà Nội không phải là văn bản qui phạm pháp luật, nó không có giá trị pháp lý để người dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội phải chấp hành.

13. Nghị Định 38/2005/NĐ-CP quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng có hạn chế được quyền biểu tình của công dân không?

Về mặt pháp lý: Khái niệm “tập trung đông người nơi công cộng” và khái niệm “quyền biểu tình” rất khác nhau.

“Tập trung đông người nơi công cộng” là nhiều người dân tập trung tại công viên để tập thể dục tập thể hoặc vui chơi tập thể; nhiều người tập trung để mua vé xem phim ở rạp hát, mua hàng hóa ở siêu thị, cửa hàng; nhiều người tập trung để chờ xe buýt; nhiều người tập trung nơi đám cưới, đám tang ở những nhà tang lễ, nghĩa trang, trên đường phố; nhiều người tập trung xếp hàng chờ thăm viện bảo tàng, nhà văn hóa; nhiều người tập trung xếp hàng chờ đến lượt làm các thủ tục hành chính, khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan công quyền;…

Trong khi đó “quyền biểu tình” được qui định tại Điều 69 Hiến pháp năm 1992, là quyền Hiến định, là quyền con người về chính trị và là một trong những công cụ pháp lý để nhân dân thực hiện quyền lực của mình.

Do vậy Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 không có giá trị pháp lý để hạn chế quyền biểu tình của công dân.

Nếu chính quyền áp đặt Nghị định 38/2005/NĐ-CP để hạn chế công dân thực hiện quyền biểu tình thì đó là hành vi vi Hiến, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người về chính trị.

Người dân có quyền khởi kiện những hành vi vi phạm Hiến pháp của những cán bộ, công chức đó ra Tòa án để xét xử theo pháp luật.

Nguồn: Nguyễn Văn Đài / Luật của sự thật

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook
VnExpress – Bạn có thể theo dõi các lần đăng nhập vào trang Facebook của mình qua email, tin nhắn hoặc sử dụng kết nối SSL để bảo vệ tài khoản.

Dưới đây là các cách bảo vệ tài khoản Facebook của Techtipsgeek:

Thay đổi mật khẩu định kỳ

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook - Thay đổi mật khẩu định kỳ

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook – Thay đổi mật khẩu định kỳ

 

Cách đơn giản nhất là người dùng thường xuyên thay đổi định kỳ mật khẩu tài khoản của mình nhưng đừng đặt quá đơn giản sẽ dễ dàng bị hacker đánh cắp. Một mật khẩu đủ mạnh phải bao gồm: chữ, số, ký tự đặc biệt, chữ viết hoa và có độ dài hơn 8 ký tự. Ví dụ: TeSt@123@tSeT

Để thay đổi mật khẩu bạn làm như sau: “Account settings > General > Password”. Sau khi đổi lại mật khẩu mới, chọn Save changes.

Thay đổi câu trả lời bí mật

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook -  Thay đổi câu trả lời bí mật

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook – Thay đổi câu trả lời bí mật

Người dùng không nên chọn những câu hỏi bí mật như: Bạn sinh ra ở đâu? Tên một người bạn thân?… Những thông tin này có thể bị các hacker dễ dàng tìm ra khi truy cập vào Facebook của bạn.

Vì vậy, nên chọn những câu hỏi bí mật có tính chất ngẫu nhiên, mang những thông tin mà khó có thể đoán được. Ví dụ: Bạn thích chơi game gì nhất? Câu trả lời: Football Manager hoặc Call of Duty.

Để thay đổi câu trả lời bí mật, bạn làm như sau: “Account settings > Security > Security Question”, sau đó nhập mật khẩu để lưu thay đổi, cuối cùng chọn Save Changes.

Đăng nhập tài khoản Facebook bằng cách xác nhận SMS

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook - Đăng nhập tài khoản Facebook bằng cách xác nhận SMS

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook – Đăng nhập tài khoản Facebook bằng cách xác nhận SMS

Có thể lựa chọn một cách đăng nhập an toàn hơn đó là xác nhận qua SMS. Cứ mỗi lần đăng nhập Facebook trên một máy tính lạ, Facebook sẽ gửi một tin nhắn trong đó có mã xác nhận về số điện thoại mà người dùng đã đăng ký để nhận trước đó. Điều này chỉ xảy ra một lần mỗi khi bạn dùng máy tính hoặc điện thoại lạ để đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình.

Để bật chức năng này, làm như sau: “Account settings > Security > Login Approvals”. Sau đó, người dùng cung cấp số điện thoại nhận tin nhắn theo chỉ dẫn.

Gửi email thông báo mỗi lần đăng nhập

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook - Gửi email thông báo mỗi lần đăng nhập

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook – Gửi email thông báo mỗi lần đăng nhập

Bạn chọn “Account settings > Security > Login notifications”, tích vào mục Email rồi kết thúc bằng phím Save Changes.

Sử dụng kết nối SSL (Secure Sockets Layer) cho Facebook

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook - Sử dụng kết nối SSL (Secure Sockets Layer)

Bảo vệ tối ưu cho tài khoản Facebook – Sử dụng kết nối SSL (Secure Sockets Layer)

Ngoài 4 cách do Techtipsgeek, bạn cũng có thể sử dụng kết nối SSL để bảo vệ tài khoản Facebook. Kết nối này giúp nâng cáo cơ chế bảo mật cho website của bạn.

Để sử dụng kết nối SSL chọn “Account settings > Security > Secure Browsing”, tiếp tục tích vào mục Browse Facebook on a secure connection (https) when possible, kết thục bằng phím Sace Changes.

Tài liệu: bảo mật toàn diện cho Gmail

Tài liệu: bảo mật toàn diện cho Gmail

Quản Trị Mạng – Mỗi khi người sử dụng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, quỹ bảo hiểm, thẻ tín dụng, mua hàng trực tuyến… tất cả những hệ thống trên đều có điểm chung là gì? Đó là yêu cầu người dùng khai báo địa chỉ email. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ sử dụng 1 địa chỉ email duy nhất đối với tất cả các tài khoản như trên. Do vậy sẽ rất nguy hiểm nếu họ để mất tài khoản hoặc tin tặc đột nhập và lấy cắp thành công những dữ liệu cá nhân. Phổ biến trên thị trường hiện nay vẫn là sự thống trị của 3 “ông lớn” trong lĩnh vực cung cấp địa chỉ email miễn phí, đó là: Gmail, Yahoo, và Hotmail (hoặc Live Mail), nhưng đồng thời, đây cũng là “miếng mồi” béo bở của hacker ngày nay.

Dựa vào số lượng báo cáo về tình hình bảo mật trong năm 2009, đã có tới hơn 11 triệu người sử dụng email trở thành nạn nhân của tin tặc khi để mất tài khoản trực tuyến, thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế, và điều đáng lo ngại rằng con số đó vẫn tiếp tục “tăng trưởng” đều đặn khoảng 10% mỗi năm. Theo tính toán sơ bộ, toàn thế giới đã mất đi khoảng 54 triệu USD mà hoàn toàn vô ích. Cũng theo khảo sát của Javelin Strategy & Research thì 13% trong số nạn nhân trên (khoảng 1,430,000) bị tin tặc “nhòm ngó” qua những người thân của họ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại 1 nghịch lý rằng: số lượng tài khoản trực tuyến nhằm phục vụ cho mục đích gian lận đã tăng gấp đôi so với năm trước, đồng thời số lượng địa chỉ email đăng ký mới cũng tăng thêm 12%. Do vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, vấn nạn của tội phạm trực tuyến đã và đang tăng nhanh theo từng ngày, dần trở thành mối lo ngại đáng quan tâm bậc nhất trong thế giới công nghệ cao ngày nay. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một số thao tác cơ bản để người dùng có thể tự bảo vệ bản thân trước những mối nguy hiểm luôn luôn “rình rập” bên ngoài.

1. Sử dụng mật khẩu đủ an toàn:

Đây là yếu tố đầu tiên quyết định đến sự an toàn của tài khoản đối với mỗi người dùng. Và cũng thật bất ngờ khi rất rất nhiều người đã, đang và vẫn sử dụng chuỗi 123456 là mật khẩu của họ, tiếp theo sau là password.

Sử dụng mật khẩu đủ an toàn

Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chính những số liệu thực tế như trên đã chỉ ra rằng, mọi người vẫn “làm ngơ” và không coi trọng mức độ an toàn của tài khoản họ đang sử dụng.

2. Luôn luôn kiểm tra đường dẫn URL:

Bên cạnh đó, nạn lừa đảo qua hình thức Fishing – là khi tin tặc khéo léo “dụ dỗ” người dùng vào những trang quen thuộc và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email, mật khẩu cũng như các thông tin cá nhân khác. Quy luật ở đây là không nên truy cập vào những đường dẫn lạ được gửi tới hòm thư email của bạn, luôn kiểm tra đường dẫn URL thực sự trên thanh Address để chắc chắn rằng đó là domain chính thức của Gmail:

Luôn luôn kiểm tra đường dẫn URL

Một số thông tin bảo mật về Gmail, các bạn có thể tham khảo thêm thư yêu cầu thông tin cá nhân

3. Thường xuyên kiểm tra Gmail để phát hiện những địa chỉ hoặc hành động bất thường:

Khoảng hơn 1 năm trước, Google đã cung cấp thêm tính năng cảnh báo về những hành động khác lạ trong tài khoản đến người dùng. Do vậy, các bạn có thể kiểm tra các thao tác xảy ra gần đây nhất, chức năng này sẽ hiển thị đầy đủ tác vụ trong 10 lần đăng nhập mới nhất. Và dựa vào vị trí địa lý, địa chỉ IP cũng như thời gian truy cập, người sử dùng sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra Gmail để phát hiện những địa chỉ hoặc hành động bất thường

Thường xuyên kiểm tra Gmail để phát hiện những địa chỉ hoặc hành động bất thường

4. Kích hoạt tính năng bảo mật nâng cao của Gmail:

Với chức năng này, tài khoản của người dùng Gmail sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn rất nhiều bằng cách xác thực thêm 1 lần nữa sau khi nhập mật khẩu. Điểm đặc biệt ở đây là chuỗi ký tự xác thực được thay đổi ngẫu nhiên theo thời gian (được gửi về thiết bị di động qua số điện thoại đăng ký), do vậy bạn có thể yên tâm tuyệt đối một khi đã kích hoạt chức năng này.

Kích hoạt tính năng bảo mật nâng cao của Gmail

5. Sử dụng mật khẩu riêng biệt trên từng thiết bị dùng để truy cập:

Bên cạnh phương án trên, các bạn có thể áp dụng theo cách khác, phụ thuộc vào cách thức và thiết bị sử dụng để truy cập Gmail, ví dụ như trên trình duyệt, điện thoại di động, máy tính để bản hoặc laptop… bằng việc thiết lập qua Authorizing:

Sử dụng mật khẩu riêng biệt trên từng thiết bị dùng để truy cập:

Sau khi áp dụng tính năng này, sẽ không ai có thể biết được mật khẩu thật sự của người dùng, vì trong mỗi “môi trường” khác nhau bạn lại sử dụng 1 mật khẩu riêng biệt tương ứng.

6. Giám sát các địa chỉ người nhận hoặc gửi đáng ngờ:

Trong bài viết gần đây nhất trên Google Blog, đã phát hiện được hàng trăm địa chỉ email của các quan chức cao cấp từ Trung Quốc, Hàn Quốc và chủ yếu là Mỹ đã bị xâm nhập và bí mật chuyển tiếp nội dung ra bên ngoài. Do vậy, các bạn hãy thiết lập lại chế độ kiểm tra tài khoản có tự động chuyển tiếp nội dung trong mục Forwarding and POP/IMAP của Gmail Settings:

Giám sát các địa chỉ người nhận hoặc gửi đáng ngờ

7. Luôn đảm bảo mức độ an toàn của máy tính cá nhân:

Nếu đã thực hiện đầy đủ những bước trên thì vẫn chưa đủ, vì tài khoản của bạn vẫn có thể bị “nhòm ngó” nếu máy tính sử dụng không được trang bị những phương án bảo mật thực sự cần thiết. Cụ thể, đó là những thao tác đơn giản nhất trong quá trình sử dụng, quản lý file và thư mục cá nhân, sử dụng những chương trình diệt virus có uy tín và hiệu quả như: Avira Premium Security Suite, BitDefender Total Security 2010, PC Tools Spyware Doctor with Antivirus 2010, Kaspersky Internet Security 2011